Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

            Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, aby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję. Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem Praw Dziecka  obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r.

Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć,  że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

            Inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu (prawników
z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał
do podmiotowego traktowanie dziecka.

            Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw
od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełni nie przynależą. Jest wprost przeciwnie!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Klub „Rondo” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 5 w Inowrocławiu

organizuje konkurs plastyczny pt. „Jestem dzieckiem – mam prawo do ….”

Regulamin konkursu

Konkurs skierowany jest do grup przedszkolnych i klas szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:

 • Zapoznanie dzieci z treścią Konwencji o Prawach Dziecka.
 • Uczenie dzieci korzystania ze swoich praw.
 • Rozwijanie szacunku do ludzi bez względu na kolor skóry, religii, wieku, narodowości.
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne.
 • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników

Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – grupy przedszkolne
 • Kategoria II-  uczniowie klas I – II
 • Kategoria III – uczniowie klas III – IV
 • Kategoria IV – uczniowie klas V -VIII

Format pracy: A-3

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne.

Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, zapisany
w Konwencji o prawach dziecka: prawo do wychowywania się w rodzinie, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prywatności, równości, życia bez przemocy oraz poszanowania godności.

Każda praca powinna być podpisana, w przypadku grup przedszkolnych:

 • imiona i nazwa grupy przedszkolnej
 • nazwa przedszkola wraz z adresem
 • telefon kontaktowy
 • imię i nazwisko opiekuna grupy.

W przypadku klas szkół podstawowych fotografie prac powinny być opisane:

 • imiona autorów oraz klasa
 • nazwa szkoły wraz z adresem
 • telefon kontaktowy
 • nazwisko i imię opiekuna klasy.

Zasady udziału w konkursie plastycznym:

 • wykonanie pracy plastycznej przez dzieci.
 • sfotografowanie pracy i opatrzenie jej opisem,
 • przesłanie fotografii drogą elektroniczną poprzez fanpage facebookowy Klubu „Rondo”.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

            I etap to nadesłanie zdjęć prac konkursowych oraz anonimowa publikacja zebranych zdjęć na Fanpagu Klubu „Rondo”.

            II etap to głosowanie na podstawie publicznej oceny. Wygrywa praca, która zdobędzie największą ilość polubień pod zdjęciem konkursowym.

            Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Autorzy pracy oraz rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu oraz fundatora nagród pracy konkursowej w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz w innych inicjatywach propagujących Prawa Dziecka.

            Wszelkie dane zostaną wykorzystane wyłącznie do wyłonienia zwycięzców i laureatów konkursu oraz wręczenia nagród.

Terminarz konkursu plastycznego:

 • Konkurs rozpoczyna się 20 października 2020 r.
 • Termin przesyłania fotografii prac mija 17 listopada 2020 r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Publikacja zdjęć prac konkursowych nastąpi 20 listopada 2020 r. o godz. 12.00
 • Głosować można od dnia 20 do 25 listopada 2020 r. do godziny 12.00
 • Laureatów konkursu powiadomimy telefonicznie i umówimy się na dogodny termin odbioru nagrody i dyplomu.
 • Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się w siedzibie Klubu „Rondo” ul. Wojska Polskiego 5 w Inowrocławiu.